โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | Siam University

Sep
27

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ม.สยาม ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสยามได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ม.สยาม ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 โดยมีท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

By admin | Uncategorised
DETAIL
Nov
09

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8

        การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”จะจัดขึ้น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ส่งชื่อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงานสำหรับร่วมประชุมวิชาการโดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

By admin | Uncategorised
DETAIL

  • 65
  • 561
  • 4,365
TOP