โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย ม.สยาม

กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยสยาม

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ
2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย
F1A2 4. การสำรวจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่มหาวิทยาลัย และ รัศมี 50 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัย 40,000 2 ชุมชน 40,000 2 ชุมชน 40,000 2 ชุมชน 40,000 2 ชุมชน 40,000 2 ชุมชน ดำเนินการร่วมกับ อปท./รร. ที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
  รวม ..1... โครงการ   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000    
F2A5 1. โครงการจัดทำฐานข้อมูล อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย ในส่วนของ ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. - มส. 10,000 จำนวนข้อมูลใน 2ชุมชนต่อปี 10,000 จำนวนข้อมูลใน 2ชุมชนต่อปี 10,000 จำนวนข้อมูลใน 2ชุมชนต่อปี 10,000 จำนวนข้อมูลใน 2ชุมชนต่อปี 10,000 จำนวนข้อมูลใน 2ชุมชนต่อปี  
  รวม ..1.. โครงการ   10,000          10,000          10,000          10,000         10,000    
F3A7 1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม 30,000 มีนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน 30,000 มีนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน 30,000 มีนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน 30,000 มีนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน 30,000 มีนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน  
  รวม ...1... โครงการ   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000    
F3A8 1. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. พื้นที่ที่ อพ.สธ. กำหนด 50,000 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี     50,000 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"     50,000 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน" เพื่อการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ทุกๆ 2 ปี ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
F3A8 2. การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสยาม 15,000 เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลัย 15,000 เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลัย 15,000 เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลัย 15,000 เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลัย 15,000 เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทุกปี
F3A8 3. โครงการศึกษาเรียนรู้พื้นที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร พื้นที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 40,000 อย่างน้อย 1 กิจกรรม 40,000 อย่างน้อย 1 กิจกรรม 40,000 อย่างน้อย 1 กิจกรรม 40,000 อย่างน้อย 1 กิจกรรม 40,000 อย่างน้อย 1 กิจกรรม  
F3A8 4. การสนับสนุนการทำงานของเครือข่าย C- อพ.สธ. พื้นที่ที่เครือข่าย C- อพ.สธ.กำหนด 10,000  อย่างน้อย 1 กิจกรรม 10,000  อย่างน้อย 1 กิจกรรม 10,000  อย่างน้อย 1 กิจกรรม 10,000 อย่างน้อย 1 กิจกรรม 10,000 อย่างน้อย 1 กิจกรรม  
  รวม ..4... โครงการ    115,000   65,000   115,000   65,000   115,000    
คำอธิบายเพิ่มเติม                        
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช A7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช